การพัฒนาวงการดนตรีอย่างยั่งยืน จะทำได้อย่างไร?

“กรุงโรมไม่ได้สร้างขึ้นในวันเดียวฉันใด วงการดนตรีก็ไม่ได้พัฒนาขึ้นในวันเดียวฉันนั้น” คือประโยคที่ผมคงจะเปรียบเทียบได้ กับกระบวนการพัฒนาของวงการดนตรี ที่จะต้องค่อยเป็นค่อยไป และควรต้องเป็นวิถีที่ “ยั่งยืน” ด้วย การพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development คืออะไร? ในความหมายทางวิชาการ การพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development หมายถึง “การตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต – Development that meets the needs and aspirations of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องมีปัจจัย 3 อย่างประกอบอยู่ด้วยกัน คือ สังคม (Social), สิ่งแวดล้อม (Environment) และ เศรษฐกิจ (Economic) ซึ่งหากขาดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง ก็ไม่อาจยั่งยืนและสืบต่ออย่างยาวนานได้ หากการพัฒนาคำนึงถึงแต่เรื่องเศรษฐกิจและสังคมโดยไม่คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม…